Fase de grupos PC Factory

Cancha 3 (N)

Cancha 4 (N)

Cancha 2 (N)

Cancha 4 (N)

Cancha 2 (N)

Cancha 1 (N)

Cancha 3 (N)

Cancha 4 (N)

Cancha 2 (N)

Cancha 3 (N)

Cancha 4 (N)

Cancha 3 (N)

Cancha 1 (N)

Cancha 2 (N)

Cancha 4 (N)

Cancha 2 (N)

Cancha 3 (N)

Cancha 3 (N)

Cancha 2 (N)

Cancha 1 (N)

Cancha 4 (N)

Cancha 4 (N)

Cancha 3 (N)

Cancha 2 (N)

Cancha 2 (N)

Cancha 4 (N)

Cancha 1 (N)

Cancha 3 (N)

Cancha 4 (N)

Cancha 2 (N)

Cancha 3 (N)

Cancha 3 (N)

Cancha 1 (N)

Cancha 2 (N)

Cancha 4 (N)

Cancha 2 (N)

Cancha 3 (N)

Cancha 4 (N)

Cancha 3 (N)

Cancha 2 (N)

Cancha 4 (N)

Cancha 1 (N)

Cancha 2 (N)

Cancha 3 (N)

Cancha 4 (N)

Cancha 4 (N)

Cancha 3 (N)

Cancha 2 (N)